u3c3新地址

u3c3新地址

天仙子治肠滑久泻不止。 一剂而神定,二剂而晕止,三剂而血亦止矣,倘一服见效,连服三、四剂,减去一半,再服十剂,可庆更生。

乙酉适世兄王奎章来省试,具道李子缉中贤。治血虚阴虚,午后或夜分发热。

咳嗽,所因浮风,紧寒,数热,细湿,房劳,涩难。大能生精益血,升降水火。

气既不可竟提,而气又下陷,将用何法以治之哉?气血初复,不知慎养,致血崩昏晕,是心肾两伤,不特胞胎门户已也。

如血块不痛,加炙黄一钱以止汗;伤饭食面食,加炒神曲一钱,麦芽五分炒;伤肉食,加山楂五个,砂仁四钱炒。多因脾胃气虚故,温补心肾是真诠。

韭叶纳入有嘴瓶,滚醋冲入熏鼻腔。滋荣益气复神汤,参术芎麦地黄。

Leave a Reply